GURUR BRAHMA GURUR VISHNU
GURUR DEVO MAHESWARAHA
GURUR SAAKSHAT PARAM BRAHMA
TASMAI SRI GURAVE NAMAHA

"ONE WHO AWAKENS THE SPIRITUAL CONSCIOUSNESS KNOW HIM AS SATCHIDANANDA IN HUMAN FORM."

– SRI RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA.